Selecteer een pagina

Artikel 1. Begrippen
In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:
1. Cursist: de afnemer van één of meerdere online cursus(sen) van Meditation Courses, waarmee een overeenkomst is afgesloten.
2. Consument: cursist die een cursus bij Meditation Courses heeft afgenomen.
3. Meditation Courses: afgekort MC; leverancier van de online cursussen en van de Webitations© (zie artikel 1.6). Meditation Courses is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34199976.
4. Cursussen: dit zijn alle online cursussen die Meditation Courses onder haar naam aanbiedt via de website: www.meditationcourses.nl
5. Cursusomgeving: Het online digitale cursusmateriaal dat staat op de website www.meditationcourses.nl en alleen toegankelijk is voor de cursist en beheerder MC.
6. Webitation©: online live meditatie uitzending op internet ter ondersteuning van de cursus en meditatiebeoefening.
7. Overeenkomst: het leveren van online cursus van Meditation Courses die door cursist met een online betaling zijn voldaan en waarvoor een elektronische opdrachtbevestiging per email is verstuurd. In de opdrachtbevestiging staat beschreven welke cursus of dienst(en) de cursist van Meditation Courses heeft afgenomen.
8. Leverdatum: de datum waarop toegang tot de online cursusomgeving aan cursist is verleend en geactiveerd.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusaanbiedingen en diensten op de website van MC: www.meditationcourses.nl. Deze voorwaarden zijn bij de aankoop inzichtelijk en staan op de site. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar gezonden.
2. Door het plaatsen van een bestelling en de betaling geeft cursist te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. MC behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MC erkend.
4. MC garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door een online bestelling en online betaling van een cursus of dienst van MC en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd door MC en ontvangt cursist de gegevens om toegang te krijgen tot het online cursusmateriaal.
2. Ten aanzien van artikel 3.1 behoudt MC zich het recht de aanmelding te weigeren.

Artikel 4. Herroepingsrecht
1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij MC wordt gedaan. Dit recht houdt in dat de cursist de bestelling binnen veertien (14) dagen kosteloos kan annuleren. Dit verzoek dient de cursist per email te richten aan teus@meditationcourses.nl onder vermelding van voor- en achternaam, emailadres, het bestelnummer en de melding ‘herroepen bestelling’.
2. Ten aanzien van artikel 4.1 treed het herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de cursist, is begonnen binnen de termijn van veertien (14) dagen. Hiervoor krijgt cursist, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van de aankoopsom.

Artikel 5. Tevredenheidsgarantie
1. Voor cursussen die de cursist afneemt geldt een tevredenheidsgarantie van dertig (30) dagen. Voldoet de cursus niet aan de verwachting, dan kan de cursist, zonder opgaaf van reden, deze opzeggen en de gehele aankoopsom terugkrijgen. Om gebruik te kunnen maken van de tevredenheidsgarantie moet de cursus binnen dertig (30) dagen na de leverdatum (meestal datum aankoop) door de cursist worden opgezegd.
2. Bij opzeggen van de cursus of dienst dient de cursist, binnen het termijn van dertig (30) dagen na aankoop van de cursus, een email te versturen naar teus@meditationcourses.nl onder vermelding van voor- en achternaam, emailadres, het bestelnummer en de melding ‘opzegging wegens ontevredenheid’
3. De cursist krijgt een bevestigingsmail van opzegging en het gehele aankoopsom wordt teruggestort op rekening waarmee de online betaling van de cursus of dienst is aangekocht.
4. Indien het verschil tussen de leverdatum en startdatum van de cursus meer dan 14 dagen bedraagt, dan wordt de tevredenheidsgarantie met zeven (7) dagen verlengd tot een maximum van zevenendertig (37) dagen na de leverdatum (meestal datum aankoop).

Artikel 6. Duur en Beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst gaat pas in op het moment dat de online betaling is verricht en een bevestiging per email is verstuurd.
2. De cursus heeft een startdatum en einddatum en is vermeld bij elke cursusovereenkomst. cursus duurt gebruikelijk acht weken tenzij anders vermeld.
3. Toegangsduur tot het online cursusomgeving op www.meditationcourses.nl is afhankelijk van gekozen pakket.
4. MC is bevoegd om te allen tijde de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Hiervoor krijgt cursist, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het aankoopsom.
5. De cursusovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de cursusduur. De wederzijdse rechten en verplichtingen houden op te bestaan op het moment dat de cursusovereenkomst eindigt. (zie ook artikel 12)

Artikel 7. Uitvoering van de cursus
1. Alle werkzaamheden die door MC worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap.
2. MC geeft gedurende de cursus wekelijks een Webitation© (online live meditatie uitzending) waar de cursist voor uitgenodigd wordt.
3. De cursist dient een goede werkende internet verbinding te hebben om toegang te krijgen tot de cursusomgeving www.meditationcourses.nl en om live Webitation© (online live meditatie uitzending) bij te wonen. MC is niet aansprakelijk indien een online cursus geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedssfeer van Meditation Courses liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige onlineverbinding, computerfalen, technische mankementen aan apparatuur van de cursist of indien hardware en/of software van de cursist niet aan de huidige eisen voldoet.
4. De online cursussen van MC zijn gemaakt voor de laatste versie van webbrowsers: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 9 en hoger en Safari.
5. Voor het bijwonen van een live Webitation© heeft de cursist een internet verbinding nodig met een snelheid van minimaal 4Mb/s voor HD-beeldkwaliteit en 2Mb/s voor SD-beeldkwaliteit.
6. Een online cursus van MC is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Artikel 8. Prijzen en Prijswijzigingen
1. De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Prijswijzigingen worden aan de cursist medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de cursist, zolang MC kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail naar de cursist verstuurd is.
3. Alle orders dienen betaald te worden via de online betalingsdienst zoals deze door MC beschikbaar wordt gemaakt.
4. MC is gerechtigd alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de cursist overeengekomen en betaald is, is bindend. Het product kan voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.

Artikel 9. Facturering
1. Online aankopen van cursus worden vooraf betaald. De cursus start op de aangegeven datum van desbetreffende cursus, deze staat vermeld bij de bestelling en zichtbaar bij ‘mijn account’ op www.meditationcourses.nl/mijn-account
2. Factuur is beschikbaar bij ‘mijn account’ op www.meditationcourses.nl/mijn-account
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die MC maakt als gevolg van de niet-nakoming door cursist van de betalingsverplichting, komen ten laste van de cursist.

Artikel 10. Intellectuele Eigendommen en rechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij MC. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de cursist overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van MC.
2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot de cursus alsmede de inhoud op www.meditationcourses.nl berusten uitsluitend bij Meditation Courses. Onder deze rechten vallen o.a. : video’s, teksten, quoten, afbeeldingen, illustraties, audio, teksten, lay-out en replays van Webitation©.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meditation Courses is het niet toegestaan de inhoud in de online cursusomgeving of enig onderdeel van de cursus, openbaar te maken, te verveelvoudigen, door te verkopen, te verspreiden of te kopiëren.

Artikel 11. Beperkingen
1. Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van het cursusmateriaal is verboden.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MC en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter de beslissing.
3. MC heeft voor de instandhouding van de diensten en producten van MC een inspanningsverplichting.
4. MC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.

Artikel 13. Overige rechten
1. In geval van een (ter beoordeling van MC) te gering aantal deelnemers voor een met de cursist overeengekomen cursus, behoudt MC zich het recht voor de betreffende cursus te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan. Er zal een restitutie plaatsvinden van het aankoopsom.

Artikel 14. Overmacht
1. MC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien MC verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van MC, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en ziekte van één van de meditatiecoaches, organisatoren van de Webitations©
2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand aaneensluitend heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt door MC niet in rekening gebracht. Er zal een restitutie plaatsvinden van het aankoopsom.

Artikel 15. Privacy en persoonsgegevens
1. De cursist gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de cursist aan MC verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van MC. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over online cursus(sen) of Webitation(s)©, en daaraan gerelateerde producten en diensten van MC. MC zal zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
2. MC zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven.
3. De door de cursist gegeneerde wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een
derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met MC.
4. De in artikel 15.3 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een online cursus. De cursist zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De cursist is
aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 15.3 genoemde gegevens.

Bekijk de aparte uitgebreide Privacyverklaring, klik op de link.

Artikel 16. Nawerking
5. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 17. Strijdige clausules
6. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor een proefles

Je krijgt een uitnodiging om een live online proefles bij te wonen.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

'Hier heb ik wel interresse in'

Je wordt geinformeerd over de aankomende cahllenge 'In 7 Dagen ZEN'

Je bent succesvol ingeschreven